Ste vedeli da statistika v evropskem merilu kaže, da je število novoustanovljenih podjetij in tistih, ki jih lastniki iz takšnih ali drugačnih razlogov zapro, na letnem nivoju enako?

Kaj v takšni situaciji storiti? Kako uporabljati Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)? In najpomembneje – kako ukrepati?

Računovodski servis TRASOPOZORILNA ZNAMENJA

 • Kdaj prenehati poslovati po lastni volji - likvidacija
 • Kdaj prenehati poslovati tudi po volji upnikov - stečaj, prisilna poravnava
 • Katera so prva opozorilna znamenja plačilne nesposobnosti - stečaja
 • Kako naj upniki, ki se bojijo stečaja dolžnika, spremljajo njegovo boniteto

Računovodski servis TRASKAKO PRESODITI, KDAJ SE JE POTREBNO ODLOČITI ZA PRISILNO PORAVNAVO OZ. STEČAJ

 • Opredelitev insolventnosti po ZFPPIP
 • Obveznosti poslovodstva in članov nadzornih svetov ob insolventnosti
 • Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja (presoja poslovodstva, mnenje poslovodstva o tem, obveznost poslovodstva predlagati enega od insolvenčnih postopkov, sklic skupščine)
 • Določanje kapitalske ustreznosti (zase in svoje dolžnike)
 • Kdaj je kapitalska neustreznost razlog za vložitev stečajnega predloga

Računovodski servis TRASPOSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE (PP)

 • Predhodni postopek zaradi insolventnosti v PP (NFP in predlog dolžnika, mnenja revizorjev in pooblaščenih cenilcev podjetij, predujem in takse, pridobitev procesne legitimacije upnika – prijava terjatev, umik predloga za PP)
 • Postopek prisilne poravnave (glavni postopek, pravne posledice, plačila v breme TRR, terjatve upnikov, poslovanje dolžnika med postopkom prisilne poravnave odločanje o PP, pravni učinki potrjene PP)

Računovodski servis TRASPOSTOPEK UVEDBE STEČAJNEGA POSTOPKA

 • Predhodni postopek (predlog upnika ali dolžnika, stroški predujma, kakšna je usoda terjatev upnikov v stečajnem postopku, odločanje o začetku stečaja)
 • Stečajni postopek – nekatera vrata vendarle ostanejo priprta (pravne posledice, poboti, izpodbijanje pravnih dejanj, prijava ločitvenih in izločitvenih pravic, posledice prenosi pooblastil na upravitelja, odpovedi pogodb, pretrganje zastaranja terjatev, za vrednostne papirje, ki jih je izdal dolžnik, nujni posli in nadaljevanje poslovanja, prodaja premoženja, razdelitev splošne in posebne razdelitvene mase in končanje postopka, trajanje stečaja)

"Meje? Nikoli jih nisem videl od blizu. Slišal pa sem, da obstajajo - v glavah nekaterih ljudi...

Thor Heyerdhal